Životní prostředí

Šetrně k lidem – šetrně k přírodě. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti. Podpoříme technologické inovace a ekologické chování domácností.

Život ve městech a obcích

 • Strom je klimatizační jednotka: Zkvalitníme systém ochrany zeleně ve městech. Prosadíme i mimo národní parky vznik území divoké přírody, která budou otevřena lidem.
 • Posílíme ekologickou MHD, pěší a cyklistickou dopravu: Budeme vytěsňovat tranzitní automobilovou dopravu ven z obcí.
 • Budeme chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí
 • Využijeme jednoduchá a osvědčená řešení: Inspirujeme se stylem „když to jde jinde, půjde to i u nás.“

Moderní přístup k odpadům

 • Třídění se musí vyplatit i finančně. Za odpady zaplatíte jen podle skutečně vyprodukovaného množství.
 • Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme klást důraz na životnost a ekodesign výrobků.
 • Využijeme potenciál bioodpadů a rozšíříme kompostování.

Vzduch a voda – podmínky života

 • Budeme bojovat proti nedostatku vody: Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť, mokřadů, čímž zlepšíme schopnosti krajiny zadržet vodu.
 • Zastavíme neúměrné zdražování pitné vody. Prosadíme ochranu vodních zdrojů a dodavatelských služeb před privatizací.
 • Aby nás smog nedusil: Zavedeme nástroje pro rychlou regulaci a prevenci vzniku extrémních smogových situací. Prosadíme pokračování výměny starých uhelných kotlů a kamen, tak aby na ni dosáhli všichni.
 • Snížíme závislost ČR na fosilních palivech: Zejména snížíme plýtvání uhlím v zastaralých uhelných elektrárnách. Spalování uhlí, ropy a plynu tvoří 95 % podílu na znečišťování ovzduší.
 • Zpřísníme kontroly velkých průmyslových znečišťovatelů. Zachováme registr znečišťovatelů, který navíc rozšíříme o emise do ovzduší.
Navrhni úpravu