Právní stát

Pomocí nových technologií zásadně zpřehledníme právní řád, aby jeho kvalita odpovídala požadavkům moderní informační společnosti. Vytvoříme volně dostupnou aplikaci, kde lidé získají přístup ke všem předpisům v propojené podobě. Pro zvýšení transparence budou lidé moci zákony připomínkovat během jejich vzniku i při jejich používání.

Dnešní přebujelá byrokracie je výsledkem tlaku zájmových skupin, kterým vyhovuje lobbing a právní nejistota. Tento stav již nelze opravit záplatami; je potřeba zásadně změnit legislativní proces, zveřejnit seznam předpisů, které vůbec platí, zpřístupnit je na Internetu lidem ve svobodném informačním systému a zahájit reformu právního řádu.

Předpisy musí být formulovány jednoznačně a jazykově bezvadně tak, aby v souhrnu utvářely ucelený a konzistentní právní řád. Každý předpis musí být nepostradatelný, vynutitelný a přiměřený. Pokud tyto cíle neplní, bude odstraněn nebo nahrazen. Prosadíme zákaz přílepků a povinné důvodové zprávy u všech návrhů, jak to požaduje demokratické minimum.

Legislativní proces musí vést k předvídatelným politickým rozhodnutím. Pirátská strana podporuje širokou veřejnou diskusi o všech navrhovaných předpisech s využitím informačních technologií. Zapojíme lidi a občanská sdružení do konzultací při přípravě koncepcí a předpisů, aby mohli uplatnit své připomínky. Zřídíme elektronický systém, kde bude moci veřejnost oznámit zbytečnou byrokracii a nedostatky v předpisech; podněty se bude zabývat zvláštní komise Parlamentu.

Posílíme dostupnost a vymahatelnost práva. Právní řád bude pro všechny dostupný na Internetu, stejně jako všechny předpisy, které kdy byly vydány, a všechny předpisy, které se teprve připravují. Samozřejmostí by měla být jednotná právní terminologie s výkladovým slovníkem a provázání s ostatními předpisy a judikaturou. Necháme vytvořit svobodný software, aby měl každý člověk možnost si všechny předpisy, včetně technických norem, stáhnout do svého počítače a rychle se v nich orientovat. Díky zjednodušení administrativy, elektronizaci justice a stanovení postihů za prodlení výrazně urychlíme soudní řízení.

Pirátská strana zavede ve služebním zákoně postihy pro úředníky, kteří požadavky na kvalitu předpisů a rozhodnutí nerespektují, nebo rozhodují v rozporu se zákonem a judikaturou vyšších soudů. Začleníme do ústavy pojistky proti zneužití veřejné moci, zejména nezávislost státního zastupitelství, aby mohly být náležitě vyšetřeny trestné činy a zajištěn majetek získaný politickou kriminalitou.

Navrhni úpravu