Dělba moci

Prosazujeme důslednou dělbu moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní moc a několik málo zvláštních nezávislých orgánů (Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Pirátská strana prosazuje důslednou dělbu moci ve státě, územních a profesních samosprávách, politických stranách i na vysokých školách. Dělba moci znesnadňuje systematickou korupci a privatizaci veřejné moci.

Současný systém počítá s tím, že výkonná moc je se zákonodárnou mocí úzce propojena. V praxi to znamená, že vláda není hodnocena podle toho, jak vládne a spravuje zemi, ale podle toho, jaké navrhuje zákony. Vládnoucí koalice si uzurpuje nejen moc výkonnou – řízení ministerstev a přípravu rozpočtu podle priorit vlády – nýbrž i moc zákonodárnou – tvorbu zákonů. Parlament neplní svůj zákonodárný úkol a degraduje se na rétorické cvičiště a pole působnosti lobbistů.

Na celostátní úrovni dnes přímo volíme pouze parlament a prezidenta. Protože jmenování soudců vyžaduje souhlas vlády a vláda sama je závislá na koaliční většině v parlamentu, jsou zákonodárná, výkonná a soudní moc často propojeny a jejich vzájemná kontrola není systematicky zajištěna. V současném systému jsou dokonce členové vlády zpravidla zároveň poslanci, což je přímé personální propojení.

Parlament navíc vybírá i členy mediálních rad, Nejvyššího kontrolního úřadu a další úředníky a manažery, kteří by měli být na politicích nezávislí. Pirátská strana upřednostňuje model, kde lidé přímo volí jak parlament, tak představitele výkonné moci a nezávislých úřadů. Navrhujeme také posílení referend, která jsou důležitou pojistkou proti zneužití moci.

Dělbu moci chceme prosadit jak na úrovni státu, tak na úrovni krajů a obcí, kde by se mělo zvlášť volit zastupitelstvo a zvlášť hejtman, starosta nebo primátor. Pravomoci hejtmanů a starostů se musí upravit tak, aby umožnily přímou volbu občany. Principy dělby moci, včetně nezávislých vnitřních kontrolních orgánů, by měly pokrývat i další veřejné instituce, jako jsou vysoké školy nebo politické strany, které v současné době trpí demokratickým deficitem.

Posilme dělbu moci jako systémový prvek kontroly politické moci. Bude pak daleko větší šance, že pokusy jedné instituce o zasahování do svobod občanů budou zastaveny ostatními institucemi.

Navrhni úpravu