Politické strany

Na fungování politických stran do značné míry závisí fungování celého státu. Proto prosazujeme transparentní hospodaření politických stran, nezávislost na byznysu a rovné podmínky v politické soutěži. Pouze za těchto předpokladů mohou politické strany fungovat v zájmu veřejnosti a přispívat ke kultivaci politického prostředí.

Aby byla zajištěna efektivní kontrola hospodaření politických stran, bude volební příspěvek vyplacen pouze politickým stranám, které uplatňují model transparentní organizace. Dnešní volební příspěvek nebude vyplacen automaticky v plné výši, ale stane se pouze stropem pro výplatu. Skutečná výše příspěvku se bude odvíjet od drobných darů na činnost, které strana obdrží od občanů České republiky.1 Dary od občanů tak budou zvýhodněny před propojením s byznysem.

Nutnou podmínkou svobodné soutěže politických stran je přerušení vazeb politických kampaní na reklamní agentury, které dnes ovládají veřejný prostor. Prosazujeme Berlínský model volební kampaně, kde jsou v době volební kampaně veřejná prostranství k dispozici kandidujícím stranám pro bezplatnou propagaci, ale zároveň jsou stanovena jasná pravidla, která omezují množství reklamy a zajišťují její odstranění po volbách. Pokud politická strana pravidla poruší, vystaví se tím hrozbě pokuty nebo odebrání volebního příspěvku.

Politické strany jsou jedním z nástrojů společenské diskuse a jejich ideová soutěž musí být co nejotevřenější. Podle naší ústavy je politická soutěž postavená na svobodné soutěži politických stran, které odmítají násilí k prosazování svých zájmů. Proto považujeme za nepřípustné, aby byly politické strany rušeny z jiných důvodů.

Nesouhlasíme s bariérami, které brání vzniku politických alternativ a nutí volit staré politické struktury. Zvýhodněný volební příspěvek velkých stran a uzavírací klauzule nutná pro vstup do sněmovny narušují rovné podmínky politické soutěže. Jako regulační mechanismus v těchto případech stačí přirozený práh nutný k získání jednoho mandátu. Ze stejných důvodů chceme peněžité kauce do parlamentních, evropských a senátních voleb nahradit peticemi, které podepsal stanovený počet občanů, kteří kandidaturu podporují. Strany se tak ve volbách nebudou zaštiťovat penězi, ale lidmi.

Uvědomujeme si, že politické strany k demokratickému fungování společnosti nestačí. Proto prosazujeme související změny ve [svobodě projevu][https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/svoboda-projevu/] a [demokracii s větším zapojením občanů][https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/prima-demokracie/].

  1. Například stát vyplatí politické straně, která přesáhla v parlamentních volbách hranici 0,5 %, stejnou částku, kterou jí celkem darovali občané, a to až do výše 5000 Kč na občana za rok. 

Navrhni úpravu