Zemědělství

Současný rozvoj zemědělství, založený na soustředění vlastnictví půdy, masovém použití pesticidů a těžké mechanizace je trvale neudržitelný. Současný dotační systém zajišťuje aktivním zemědělcům pouhé přežívání, zatímco spekulantům s půdou a obchodním řetězcům umožňuje dosahovat obrovských, státem dotovaných zisků. Degradaci zemědělské půdy, narušování zemědělské krajiny a odliv obyvatel z venkova je třeba zastavit.

Piráti prosazují v zemědělské politice následující principy:

  • Ochrana zemědělské půdy, lesů a krajiny. Zemědělská půda, rybníky i lesy jsou nenahraditelným přírodním bohatstvím. Podporujeme jejich ochranu, obnovu a maximální využití pro zemědělství šetrné k životnímu prostředí, které umožní rozvíjet kladný vztah lidí ke krajině, potravinám i zemědělcům. Upřednostňujeme organické hnojení s využitím recyklace bioodpadů (kompostování) před chemickými hnojivy. Zastavíme velkoplošné betonování a asfaltování půdy. Zemědělská půda musí být zachována v kvalitě a množství, umožňující potravinovou soběstačnost země. Chápeme zemědělství a lesnictví jako nedílnou součást hospodářství na venkově. Jejich ekonomická funkce nemůže být plnohodnotně nahrazena rozvojem cestovního ruchu a ochrany přírody.
  • Rozmanité zemědělství. Podporujeme rozvoj alternativních forem zemědělství, například integrované zemědělství nebo komunitně orientované zemědělství. Podporujeme zavedení přísnější ochrany hospodářských zvířat před fyzickým i psychickým strádáním a týráním. Chceme rozšířit rozsah vzdělávání a výzkumu, zaměřeného na technologické inovace a agrotechnické postupy, omezující negativní dopady intenzivního zemědělství.
  • Změna systému dotací pro zemědělce. Upřednostňujeme daňové zvýhodnění farmářů a menších zemědělských firem před plošnými dotacemi. Současně chceme snížit jejich administrativní zátěž. Jsme si vědomi toho, že postupné odbourávání dotací je potřebné prosadit na evropské úrovni. Nesouhlasíme s poskytováním dotací nadnárodním korporacím a spekulantům s půdou. Umělé vytváření odbytu pro zemědělskou produkci s pomocí dotovaných biopaliv je třeba zrušit.
  • Svoboda pěstování plodin. Nesouhlasíme s účelovými zákazy pěstování zemědělských plodin jako je například konopí nebo cukrová řepa. V zájmu zachování potřebného rozsahu orné půdy podporujeme pěstování technických plodin, které slouží jako zdroj obnovitelných přírodních surovin - přírodní vlákna, oleje, barviva, léčiva apod.
  • Zastavíme monopolizaci vlastnictví půdy. Chceme zvrátit trend soustředění vlastnictví půdy do rukou úzké skupiny velkých vlastníků. Cílovým stavem je pro nás větší množství menších vlastníků hospodařících na vlastní půdě. Na státní půdě umožníme hospodařit začínajícím zemědělcům. Prosazujeme velkoryse pojaté pozemkové úpravy s důrazem na zajištění přístupnosti pozemků a obnovu polních i lesních cest.
  • Více informací o potravinách. Internet umožňuje efektivní sdílení informací o živočišné i rostlinné produkci. Kvalitu surovin pro výrobu potravin a pozitivní společenský dopad zemědělství lze spolehlivě zajistit jen u potravin z místních zdrojů. Přirozeně blízký vztah a důvěru mezi producentem potravin a spotřebitelem je nezbytné obnovit. Zákonnými prostředky zajistíme dostupnost kvalitních informací o původu a složení potravin.
  • Přírodu nelze patentovat. Odmítáme „patenty na přírodu“ a bojujeme proti monopolům na trhu s osivy. Genovou různorodost v zemědělství je třeba uchovat prostřednictvím zakládání genových bank, semenářských zahrad a záchranných chovů.
Navrhni úpravu