Služební zákon

Prosazujeme urychlené zavedení služebního zákona, který považujeme za nutnou podmínku profesionální, efektivní a nezkorumpované státní správy.

Chceme jasně rozlišit politická a úřednická místa a zajistit, že politici nebudou do úředních rozhodnutí zasahovat. Politici jsou voleni, aby pracovali jako poslanci, nikoliv jako úředníci, kde je potřeba odborná příprava.

Služební zákon je nezbytný pro stanovení kritérií výběrových řízení na úřednická místa, pro ochranu úředníků před politickými tlaky a pro přesná pravidla kariérního postupu.

Služební zákon stanoví požadavky na vzdělání a odbornost úředníků a jejich pravidelné testování. Úředníci musí především znát zákony, umět řešit praktické problémy občanů a účelně přitom využívat moderní technologie.

Služební zákon by měl dále zavést osobní odpovědnost úředníků za jejich rozhodnutí. Není přípustné, aby úředníci nerespektovali zákony, zbytečně zdržovali řízení o záležitostech občanů nebo ignorovali rozhodnutí soudů. Za nesprávný úřední postup ponesou úředníci odpovědnost a budou potrestáni kárným opatřením. Stát bude po úřednících vymáhat regresní úhradu škody, kterou způsobili.

V současném ústavním systému chybí oddělení zákonodárné a výkonné moci. Uvědomujeme si, že náprava vyžaduje ústavní změny a potrvá ještě dlouho. Pokud se nám podaří v současném systému získat křeslo ministra, vybereme z řad členů a příznivců odborníka v dané oblasti, který předloží nejlepší záruky plnění Pirátského programu. Volba ministrů, jejich odvolání a stanovení odborných požadavků na funkci ministra budou spadat do výlučných pravomocí celostátního fóra.

Navrhni úpravu