Zdravotnictví

Pirátská strana prosazuje široce dostupnou zdravotní péči. Zprůhledníme finance ve zdravotnictví a omezíme vliv farmaceutického průmyslu. Klademe důraz na prevenci, osobní zapojení pacientů do léčby a ochranu soukromí.

Veřejné zdravotnictví má být založeno na veřejných zdravotních pojišťovnách, které pojištěncům hradí zákonem vymezenou standardní péči poskytovanou v síti veřejných a soukromých zdravotnických zařízení.

Největším ekonomickým problémem zdravotnictví je korupce, proti níž chceme uplatnit důslednou protikorupční strategii. Řada problémů zdravotnictví však nemá ekonomickou povahu. Kvalitní zdravotnictví záleží na souhře následujících institucí:

  • Školy by měly v rámci prevence naučit děti, aby pečovaly o své zdraví podle moderních poznatků a rozuměly vlivu životního stylu na svůj zdravotní stav, a dále jim nabídnout vhodné prostředí pro pohyb a volnočasové aktivity.
  • Veřejné výzkumné instituce již financují výzkum velké části nových léčiv. Jonas Salk, vynálezce léku na dětskou obrnu, byl kdysi tázán, kdo je majitelem patentu. „Nikdo,“ odpověděl, „copak si můžete patentovat Slunce?“ Také Piráti před patenty upřednostňují veřejné výzkumné granty, jejichž výsledky budou dostupné všem. To také sníží cenu moderních léčiv placených ze zdravotního pojištění.
  • Zdravotnická zařízení by se měla zaměřit na osobní přístup k pacientovi a zasazovat zdravotní stav pacienta do jeho životního příběhu. V nemocnicích by měli mít pacienti dostatek spánku a kvalitní stravu. Současné finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotníků považujeme za nedostatečné. Poplatky za přístup ke zdravotní péči však problém neřeší a neměly by přesáhnout regulační funkci.
  • Veřejné zdravotní pojišťovny musí hájit zájmy svých pojištěnců a dohlížet na kvalitu poskytované péče. Nelze připustit, aby na veřejném zdravotním pojištění vydělávaly podnikatelské skupiny. Hlavní slovo v rozhodování veřejné zdravotní pojišťovny mají mít její pojištěnci.

Při nastavení systému je třeba zohlednit, aby byla podporována léčba, která nejen léčí, ale hlavně vyléčí. Pirátská strana prosazuje vysoké zapojení pacienta do procesu léčby:

  • Informovanost. Každý musí mít snadný přístup k informacím o svém zdravotním stavu, rizicích spojených s životním stylem a informacím o různých léčebných metodách včetně studií o jejich účinnosti. Každý má mít přístup k seznamu zdravotních výkonů proplacených z jeho pojištění.
  • Svoboda léčby. Občan má právo na svobodnou volbu způsobu léčby, která bude hrazena částečně nebo plně pojišťovnou (včetně domácí péče, alternativní péče atd.) nebo léčbu odmítnout, pokud tím neohrožuje ostatní. Touto volbou však na sebe bere i odpovědnost za případné následky. Nikdo nesmí zasáhnout do tělesné integrity člověka bez jeho souhlasu, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
  • Ochrana soukromí. Prosazujeme vysokou ochranu soukromí v nemocnicích. Informace o zdravotním stavu pacienta jsou jedny z nejcitlivějších osobních údajů vůbec a měl by k nim mít přístup jen pacient a ošetřující lékař. Pacient by měl o rozsahu uchovávaných údajů spolurozhodovat.
Navrhni úpravu