Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Pirátské hnutí staví na demokratickém rozhodování, nediskriminačním prosazování lidských práv a svobodném šíření informací napříč světadíly. Na mezinárodní úrovni nechceme jen sledovat své zájmy, ale opravdu spolupracovat. Z bilaterálních vztahů klademe zvláštní důraz na vztahy s našimi nejbližšími sousedy. Ztotožňujeme se s principem neagrese jako základním bodem mezinárodního práva a odmítáme agresi ve všech jejích podobách.

Vedoucím prvkem vývoje mezinárodního společenství je dnes technologický pokrok, který je do značné míry představován Internetem coby prostředkem pro svobodné sdílení informací. Podporujeme jeho rozšiřování a prosazujeme, aby všechny státy bránily jeho technologickou neutralitu.

Světová politika

Usilujeme o přísnější regulaci světového obchodu se zbraněmi a zákaz vývozu zbraní do konfliktních oblastí. Odmítáme používání žoldnéřů a neoznačených bojovníků pravidelných armád k diverzím nebo okupaci cizího území. Odmítáme vedení hybridních a kybernetických válek a šíření zbraní hromadného ničení.

Podporujeme racionální rozvojovou pomoc zemím, které takovou pomoc potřebují. Zvláštní pozornost chceme věnovat stabilizaci ohnisek konfliktu a nestabilních států, neboť jejich nestabilita představuje zdroj problémů pro celé mezinárodní společenství.

Globální ekologické problémy a katastrofy chceme společně na mezinárodní úrovni řešit, ne je popírat nebo zlehčovat jejich význam. Při řešení problémů je nutné vycházet z konsenzu uznávaných a korporátně nezávislých vědců.

Odmítáme mnohostranné mezinárodní smluvy, které vynucují nefunkční monopoly a patenty na úkor občanských práv a lidské svobody. Zasadíme se o revizi mezinárodních úmluv, ze kterých vyplývají pouze negativní důsledky a které se dodržují jen z historických důvodů.

Evropská politika

Usilujeme o zásadní demokratizaci EU. Podporujeme rozhodování o politických záležitostech EU v první řadě Evropským parlamentem. Podporujeme takové změny, které povedou k posílení prvků přímé demokracie.

Rozhodnutí by se neměla přijímat na úrovni EU, pokud je lze lépe řešit na národní, regionální či lokální úrovni. Rovnocenný a snadný přístup ke komunikaci a informovaní občané jsou základními předpoklady pro legitimní demokratická rozhodování.

EU potřebuje funkční společně uplatňovanou politiku v řadě oblastí. EU i její členské státy musí více podporovat školství, vědu a výzkum. Chceme zlepšit transparenci a demokratickou kontrolu orgánů EU. V EU chceme hájit svobodný pohyb lidí, zboží, služeb a informací a oponovat byrokracii, centralizaci a nesmyslným dotacím. Podporujeme odstranění všech překážek, které lidem brání ve svobodném pohybu, obchodu a rozhodování. Stejně tak podporujeme rozšiřování EU o další státy, pokud s tím občané daných států vysloví souhlas v referendu a splňují podmínky pro vstup.

ČR se musí do tvorby evropské politiky a legislativy více zapojovat a nebýt pouze pasivním přihlížejícím, proto usilujeme o hlubší zapojení ČR do jednání o budoucnosti EU.

Navrhni úpravu