Volnočasové aktivity

Množství aktivně využitého volného času je měřítkem svobody, podmínkou osobního rozvoje a konečným cílem snažení celé společnosti. Prosazujeme jasná pravidla pro aktivní podporu dobrovolnictví a volnočasových aktivit.

Volnočasové aktivity představují hlavní způsob tělesného a duševního uvolnění od stresu. Sportovní a kulturní spolky, domy dětí a mládeže, sdružení spotřebitelů, organizace zastřešující vývoj svobodného software, politické strany a další sdružení občanského sektoru plní ve společnosti nezastupitelné funkce. Uvědomujeme si, že občané v nich dobrovolně utvářejí hodnoty, které často nelze vyjádřit penězi. Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, rozvíjejí kulturní a sociální dovednosti, předcházejí rizikovému chování, ale mají i hospodářský přínos pro celou společnost.

Pirátská strana se zavazuje k významné veřejné podpoře dobrovolnictví a volnočasových aktivit. Považujeme to za postoj logicky doplňující náš důraz na společenskou podporu vzdělání a kultury. Je správné, že veřejně prospěšné aktivity jsou částečně financovány z veřejných subvencí (veřejné rozpočty, EU, granty). Na druhou stranu očekáváme, že veřejné prostředky budou hospodárně využity ve prospěch veřejnosti, transparentně zaúčtovány a nebude možnost je vyvádět do soukromých firem.

Veřejná podpora by měla být poskytována podle následujících zásad:

  • Chceme postupně dospět k prostředí, kde se veřejná podpora a daňové úlevy vztahují pouze na neziskové organizace, které fungují na principu transparentní organizace.
  • Podpora bude přednostně směřovat do přiměřené infrastruktury, zejména na budování sportovišť pro amatérské sportovce, středisek volnočasových aktivit, škol umění, kluboven apod. Před stavbou budovy by však mělo být jasné její dlouhodobé využití a mělo by být zajištěno i financování provozu.
  • Veřejná podpora volnočasových aktivit zejména s účastí soukromých firem musí mít jasná pravidla, aby nedocházelo k odklánění veřejných subvencí do soukromých rukou. Rozhodování o veřejné podpoře na úrovni obce, kraje či státu by mělo probíhat co nejblíže občanům a s jejich zapojením.
  • Výsledky placené byť částečně z veřejných prostředků budou dále svobodně využitelné občany i komerčním sektorem (fotografie, počítačové programy apod.)
Navrhni úpravu