Věda a výzkum

Piráti jsou si vědomi toho, že špičková věda a výzkum jsou nezbytnou součástí dobře fungující informační společnosti. Chceme především důsledně používat otevřený přístup k vědeckým, výzkumným a studijním materiálům a podporovat špičková vědecká pracoviště.

Podporujeme rozšíření otevřeného přístupu (Open Access). Přístup k informačnímu bohatství kultury a vědy, vyhledávání a šíření informací musí stát podporovat, nikoliv omezovat. Ve spolupráci s evropským Pirátským hnutím usilujeme o změnu současných zákonů, aby všechny vědecké publikace, které vzniknou za přispění veřejných prostředků, byly publikovány na některém veřejném vědeckém portálu. Všechny publikace placené z grantů a jiných veřejných prostředků by měly být dostupné každému v online podobě, jak to funguje například v oboru částicové fyziky. Zveřejnění usnadní další využití, citování a přesnější zhodnocení vědeckého výkonu.

Základní výzkum ve veřejných institucích vědy a výzkumu, který není pro trh dostatečně ziskový, považujeme z dlouhodobého hlediska za klíčový. Budeme podporovat špičkovou českou vědu na všech pracovištích za rovných podmínek. Nezbytnou částí podpory je snížení byrokracie a administrativy, která výzkumné pracovníky odvádí od vlastní vědecké práce (patentová řízení, výkazy a hlášení). Rozdělení financí do jednotlivých oborů veřejné vědy a výzkumu by měl stát určit v dlouhodobé koncepci:

  • Financování veřejného výzkumu by mělo pocházet z rozpočtu státu a krajů v podobě veřejných grantů a průběžného financování pracovišť s ohledem na jejich výsledky. Veřejné vědecké instituce budou převedeny na transparentní organizace.

  • V hodnocení výsledků chceme lépe zohlednit ukazatele jako např. počet citací, volnou dostupnost výsledků a skutečný přínos dokončených projektů pro vědu a veřejnost.

Co se týče aplikovaného výzkumu, inovace jsou především v nejvlastnějším zájmu samotných podniků. Úlohou státu je vytvářet jim vhodné legislativní a daňové prostředí a dbát na dobrou úroveň všech stupňů školství.

  • Prosazujeme omezení a postupné zrušení patentového systému. Kvůli tisícům patentů na každý nový produkt jsou značně omezeny inovace i konkurence. Podnikatelé již neplatí za patenty, aby ochránili svou investici, ale aby se ochránili před patentovými žalobami konkurence. Patenty se v řadě případů staly brzdou pokroku, neboť snižují přístup lidí k novým výsledkům (patentové války o trh mobilních telefonů, léky, zemědělská osiva, softwarové patenty).
  • Prosazujeme postupné nahrazení patentů zvýhodněním firem s vlastním výzkumem při odpisu nákladů na výzkum a vývoj z daní a jinými způsoby, které nevytváří bariéry pro tržní konkurenci. Pokud navíc některé podniky dostanou peníze z veřejných grantů, požadujeme, aby byly výsledky výzkumu obecně použitelné pro celé tržní odvětví.
Navrhni úpravu