Životní prostředí

Životní prostředí

Životní prostředí sdílíme všichni. Na příznivém životním prostředí závisí i naše svoboda. Smog omezuje naši svobodu vycházet, znečištění půdy naši svobodu pít ze studny a podobně. Pirátská strana má za cíl zlepšení stavu životního prostředí a větší zapojení občanů do rozhodování politik životního prostředí pomocí přímé demokracie.

Podobně jako v celém programu považujeme za nezbytnou dostupnost informací a transparenci rozhodování. Lidé mají právo na snadný přístup k informacím o provozu průmyslových závodů a jejich vlivu na životní prostředí. Prosazujeme, aby měli lidé také více informací o výrobcích v obchodech, přidaných látkách, surovinách a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí, včetně testování na zvířatech.

Informovanost je klíčová také v oblasti územního plánování. Lidé mají mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a mají mít reálnou možnost vyvolat o těchto otázkách referendum.

V oblasti životního prostředí jsou pro nás dále klíčové následující body:

  • Piráti třídí odpad a podporují jeho efektivní recyklaci. Recyklace odpadu by měla být standardem i pro veřejné instituce. Vzniku odpadů je potřeba předcházet (např. již v procesu designu výrobků). V odpadovém hospodářství prosazujeme lepší využití druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty, kovy) a energetické využití bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie. Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách.
  • Rozvoj veřejné hromadné dopravy je šetrnější a efektivnější alternativou k individuální automobilové dopravě; stejnou pozornost je třeba věnovat cyklistům a pěším. Chceme přehodnotit postoj státu k zanedbané železniční infrastruktuře, důsledně porovnat s investicemi do silniční dopravy a přiblížit se vyváženému udržitelnému rozvoji těchto dvou základních typů dopravní infrastruktury.
  • Energetika postavená na inovacích a rozmanitosti. V energetice chceme důsledně počítat se všemi pozitivními i negativními dopady výroby jednotlivých druhů energie, včetně dopadu na ovzduší a jiné složky životního prostředí. Prioritou v oblasti energetiky je výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu a zvýší efektivitu. Chceme se rozhodovat racionálně a odmítáme tlak všech energetických lobby.
  • Zhodnocení nerostného bohatství. Ceny, za které stát prodává naše nerostné bohatství (uhlí, plyn, horniny) soukromým společnostem, považujeme za hluboce podhodnocené a budeme požadovat jejich úpravu směrem k tržním cenám. To povede k obnovení rovnováhy mezi využitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.
  • Ekologický rozvoj měst a obcí. Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu. Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura.

Podstatný je pro nás způsob, jak ochrany životního prostředí dosáhnout. Chceme omezit přímé ekologické dotace, byrokratické mechanismy a umělé zavádění tržních principů do ochrany životního prostředí (obchod s emisními povolenkami).

Za lepší cestu považujeme cílené spotřební daně z činností, na které se vážou negativní externality, a daňové zvýhodnění šetrnějších technologií (recyklovatelné obalové materiály, bezemisní technologie, elektromobily apod.)

Navrhni úpravu