Svobodná kultura

Pirátská strana podporuje autorskou tvorbu a umění a zdůrazňuje přitom společenské a kulturní změny, které jsou s nimi ve 21. století spojeny. Zvlášť významnou roli má svobodná kultura, která je naším vzorem a tvůrcům nabízí inspiraci, jak může jejich tvorba vzkvétat v podmínkách digitálního věku.

Pirátská strana chce, aby autorské právo plnilo svůj původní účel – zlepšovalo pozici autora vůči vydavatelům, producentům a prodejcům děl. Nikdy nemělo být záminkou pro omezování svobodné tvorby, koláží, remixů, parodií a jiných tvůrčích počinů. Piráti nechtějí zrušit osobností práva autora, jeho odměnu ani obhajovat plagiátorství. Naším cílem je podpořit svobodu tvorby a najít nové cesty pro tvorbu v digitálním věku.

Svobodná kultura je příklad přirozeného kulturního prostředí na Internetu. Svobodnou kulturu tvoří díla tvůrců, kteří umožnili jejich volné šíření (svoboda informací). Díky Internetu jsou tvůrci v kontaktu s publikem i bez prostředníků a mohou spolupracovat s kýmkoliv na celém světě. Svobodná kultura prakticky ukazuje, že i volně dostupná díla mohou být úspěšná v komerčním měřítku. Ostatní tvůrci mohou těchto zkušeností využít a zvolit některý z alternativních modelů financování tvůrčí činnosti.

Dalším cílem je zpřístupnit kulturní bohatství v nejširší možné míře občanům, aniž by tím bylo dotčeno postavení tvůrců. Navrhujeme nezbytnou reformu:

  • Usnadníme šíření kulturních děl. Řada kulturních děl je pro publikum nedostupná, aniž by na tom měl tvůrce zájem (osiřelá díla, komerčně nedostupná díla, akademické publikace). Pak jednoznačně podporujeme zpřístupnění. Z dlouhodobého hlediska chceme povolit nekomerční sdílení a zkrátit kopírovací monopol jen na dobu obvyklé komerční využitelnosti díla.
  • Zrušíme výsady autorských svazů. Odstraníme plošné poplatky, které zvýhodňují komerčně úspěšné umělce a zatěžují veřejné rozpočty. Zrušíme povinnost oznamovat kulturní vystoupení OSA a její oprávnění vybírat poplatky i za nezastupované tvůrce.
  • Zpřístupníme veřejná prostranství kultuře. Podporujeme hudbu a výtvarné umění ve veřejném prostoru.

Pro široký přístup ke kulturnímu bohatství je nezbytná veřejná podpora. Knihovny, galerie a muzea jsou místem setkávání, sdílení informací, vzdělávání a seznamování společnosti s kulturním dědictvím. Piráti se zavazují financovat tyto veřejné instituce za podmínek transparentní organizace. Piráti prosadí, aby veřejné galerie a muzea měly dobrovolné vstupné. Podporujeme digitalizaci sbírkových fondů a jejich zpřístupnění na Internetu chápeme jako samozřejmost.

Piráti si cení památek a kulturního dědictví. Pro nové veřejné stavby a prostory usilujeme o architektonické a urbanistické soutěže, které zohlední i jejich kulturní přínos. Prosazujeme, aby v památkové péči, architektonických soutěžích a grantech v oblasti kultury rozhodovali odborníci.

Navrhni úpravu